Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

3.   Inwentaryzacja zasobów służącą ujęciu stanu rzeczywistego.
 
 
 

Rysunek 6 Kościół filialny p.w. Chrystusa Króla Rysunek 7 Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej
  
 
Rysunek 8 Nowa kolonia mieszkalna
 
 
Rysunek 9 Szkoła ewangielicka Postolin 1936 rok Rysunek 10 Postolin.Puste miejsce po budynku szkoły ewangelickiej. 2008 rok
 
 
Rysunek 11 Gosthaus Postoliński Backerel Postolin 1936 rok
 
 
Rysunek 12 Ten sam budynek dzisiaj. W sali po gościńcu świetlica
 
 
 
 Rysunek 13 Pałac karmiński, czekający na swoją świetność. 2008 rok  Rysunek 14 Ekonomia karmińska w trakcie remontu 2008 rok

 

 

 

 

 
 Rysunek 15 Wejścia do parku postolińskiego stan aktualny  Rysunek 16 Wjazd do Karminka od strony Postolina stan aktualny
 
 
3.1.Warunki glebowe i struktura użytkowania gruntów
 
 
 
 
 
3.2.Aktualna struktura społeczna sołectwa  
 
 
 
 
 
3.3. Otoczenie i środowisko
 
Wsie sołeckie położone są pomiędzy okolicznymi wzgórzami, pokrytymi lasami bukowymi i sosnowymi.
Okolice kryją istniejące i niszczone zębem czasu pamiątki historyczne i ciekawostki przyrodnicze.
Część ujęta jest do zwiedzania ścieżką turystyczną Postolin-wzgórze Joanny-Postolin (opracowany i wdrożony przez Nadleśnictwo Milicz we współpracy z Dolnośląskim Zespołem Parków Krajobrazowych i PTPP „pro Natura” i czerwonym szlakiem turystycznym, tzw. Zamkowym biegnącym od Żmigrodu poprzez Sułów, Postolin-Wzgórze Joanny, Krośnice do Milicza.
Dumą sołectwa jest postoliński park pałacowy z resztką ruin pałacu rodziny von Salisch.
Park urządzono w latach sześćdziesiątych XIX wieku z polecenia właściciela Heinricha von Salisch przez nadwornego ogrodnika Starke i pod nadzorem Inspektora parków i ogrodów pana Konnenkamp z Berlina na areale 5,20 ha jest do dzisiaj nie lada atrakcją dla miłośników przyrody, szczególnie dendroflory. Wystarczy wspomnieć, że do dzisiaj zachowało się 39 szczególnie cennych gatunków. W parku usytuowany był pałac rodziny von Salisch zniszczony w 1947 roku. Całość wpisana w 2000 roku do rejestru zabytków. Liczne starania aktualnego zarządcy w imieniu skarbu państwa Nadleśnictwa Milicz prowadzą małymi krokami do restauracji tego zabytku. Jego odbudowa, doprowadzenie do świetności parku, to marzenie mieszkańców, którzy mają świadomość, że byłoby to nie lada atrakcją zarówno turystyczną, jak i rekreacyjno-gastronomiczną dającą możliwość zatrudnienia i rozwoju sołectwa.
Wokół Postolina do których kieruje ścieżka turystyczna, to liczne ciekawostki przyrody, ale i historyczne pozostałości minionych czasów (pozostałości młyna wodnego, głazy narzutowe, stare drzewa (dęby i buki), pozostałości cmentarza ewangelickiego itp.)

Karmin zachował całość zabudowań (pomijając ich stan) pofolwarczny, pałac i odbudowywana aktualnie ekonomia winien być zaliczony do rejestru zabytków. Wyrażam nadzieję, że pałac karmiński nie zginie z powierzchni ziemi i zostanie odbudowany.

Pięknie położone miejscowości sołectwa Karmin, Karminek, a szczególnie Postolin, pustkowia Kazuby i Tomaszków czekają na swoją świetność turystyczną, co w połączeniu z czystym leśnym powietrzem, zapewnionym walorem Parku Krajobrazowego Dolina Baryczy, obszaru chronionego Natura 2000 i Rezerwatem Wzgórze Joanny (na mocy zarządzenia MliPD z dnia 21 kwietnia 1962 roku (M.P.Nr 44,poz.207), ale także osiedlaniem mieszkańców innych regionów kraju, doprowadzi do zmiany strukturalnej mieszkańców, którzy z obsługi turystyczno-gastronomicznej winni znaleźć główne źródło swojego utrzymania.
 
 
3.4. Komunikacja publiczna
 
Jest to słaba strona, jak na czas aktualny, sołectwa.
 Droga powiatowa nr 1440D o katastroficznym stanie ma na terenie sołectwa 4,2 km długości.
 Droga gminna Postolin-Kaszowo o nawierzchni asfaltowej (niedawno remontowana) ma na terenie sołectwa 3,8 km długości.
   Pozostałe drogi gminne utwardzone o miękkiej nawierzchni maja około 6,5 km długości.
 
  
Rysunek 17 Sołectwo Postolin. Drogi koloru ciemnego Kolor różowy tereny zabudowane.

 
3.5.Analiza zasobów sołectwa
 
Zasoby sołectwa
Analiza
Diagnoza
Prognoza
Rozwiązania/Projekt
Funkcja sołectwa
Rolnicza
Turystyczna
Mieszkalna
Sołectwo nie jest dobrze przygotowane do absorpcji funduszy zewnętrznych
Wzrost funkcji usługowej wsi, wzrost liczby mieszkańców absorbujących fundusze zewnętrzne, popularyzacja walorów turystycznych sołectwa
Podtrzymywanie stosunków międzyludzkich podniesienie poziomu wiedzy na temat pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania i tworzenia dodatkowego dochodu
 
 
Kim są mieszkańcy
Pracownicy zakładów pracy na terenie gminy i miasta Milicza, przedsiębiorcy, obsługa ruchu turystycznego, indywidualni rolnicy, renciści i emeryci, bezrobotni, dzieci i młodzież
 
Mieszkańcy związani emocjonalnie z miejscem zamieszkania ,zaangażowani w życie sołectwa.
Duże zaangażowanie dzieci i młodzieży.
Utrzymywanie i rozwój dotychczasowego zaangażowania mieszkańców poprzez utrzymywanie organizacji wiejskich
(koło gospodyń ,straż pożarna , organizacje kościelne)
 
Realizacja wspólnych działań na rzecz dobra wsi w celu aktywizacji mieszkańców. Podniesienie poziomu wykształcenia.
Z czego się utrzymują
Praca zarobkowa na terenie gminy i miasta Milicz , dochód z indywidualnej działalności gospodarczej ,świadczenia emerytalno-rentowe, zasiłki dla bezrobotnych
Zróżnicowane dochodowe wśród mieszkańców. Brak kapitału na rozpoczęcie własnej działalności lub dodatkowego dochodu.
Zwiększenie możliwości tworzenia dodatkowego dochodu w gospodarstwach domowych. Działania edukacyjne w tym kierunku.
Działania umożliwiające tworzenie nowych miejsc pracy.
Organizacja sołectwa
Rada sołecka
Koło Gospodyń Wiejskich
Ochotnicza Straż Pożarna w Postolinie
Wszystkie problemy wsi rozwiązywane są na ogólnych zebraniach wiejskich
Działalność organizacji może prowadzić do powstania źródeł dochodu
 
Imprezy integracyjno-edukacyjne dla wszystkich grup wiekowych, organizacja usług gastronomicznych
Propozycje dla młodzieży
Świetlica wiejska
Zajęcia pozaszkolne
Zajęcia sportowe
Spotkania integracyjne
Uruchomienie po remoncie świetlicy wiejskiej. Utworzenie dostępu do Internetu. Pozaszkolna edukacja w zakresie języków obcych.
Modernizacja boiska sportowego, placu zabaw. Stworzenie pracowni komputerowej. Organizacja imprez kulturalno-sportowych zapewniające aktywne spędzenie wolnego czasu.
Jak rozwiązywane są problemy
Rada Sołecka
Zebrania wiejskie
Mieszkańcy
Dobra współpraca
Ulepszony przepływ informacji między mieszkańcami na temat istniejących problemów i możliwości rozwoju sołectwa.
 
Obyczaje i tradycje
Dzień pamięci weterana i seniora, Święto strażaka, Święto Niepodległości,
Dzień Dziecka, Dożynki sołeckie
 
Dbałość o kultywowanie tradycji.
Projekty krzewiące tradycje wśród młodego pokolenia
Jak wygląda sołectwo
W 35% zadbana. Sporo nowych domostw i obejść. Dużo budynków wymaga remontów, zły stan dróg, brak chodników dla pieszych, zły stan techniczny kościoła postolińskiego.
Nieutwardzone drogi komunikacyjne, brak
przystosowania gospodarstw rolnych
do aktualnych wymogów produkcji rolniczej
Remont kościoła postolińskiego,
Remont dróg-remont i nowa nawierzchnia
Remont budynków i
ich elewacji.
Odbudowa pałacu i parku postolińskiego i karmińskiego, budowa nowego budynku straży pożarnej wraz ze świetlicą sołecką.
Projekty poprawy infrastruktury publicznej wsi.
Doradztwo w pozyskaniu środków na modernizację gospodarstw rolnych i obejść pod kątem ruchu turystycznego.
Jakie są mieszkania i obejścia.
Stara zabudowa, jak i wpisane do rejestru zabytków wymagają jeśli nie generalnego remontu, lub rozbiórki. A przynajmniej wykonania elewacji
zewnętrznej.
 
Wyremontowane lub wybudowane od podstaw budynki zabytkowe, zadbane obejścia, nowe budownictwo, zadbane tereny zielone, oświetlenie.
Konkursy na najładniejszą posesję organizowane przez Radę Sołecką
Jaki jest stan środowiska
Bogate środowisko przyrodnicze zagrożone koncepcją budowy Skraplarni Gazu w Praczach.
Brak unormowania zagospodarowanie ścieków
Budowa lokalnych oczyszczalni ścieków lub sieci kanalizacyjnej
Działania edukacyjne wśród młodzieży szkolnej.
Jakie jest rolnictwo
Rolnictwo jest w stanie zanikającym, z uwagi na kiepskie ziemie rolne.
Gospodarstwa o małym areale.
Działania szkoleniowe i doradcze na rzecz albo komasacji gruntów,albo dążenia do zmiany źródeł dochodu na agroturystykę.
Projekty na rzecz polepszenia otoczenia rolnictwa oraz prowadzenia działań reklamowych.
Komunikacja
Brak.
Jedyna możliwość skorzystania z komunikacji zbiorowej, to autobus szkolny.
 
Uruchomienie linii busowej, głównie z myślą o turystach.
Przekonanie władz gminnych o konieczności uruchomienia takiej linii.
 

Informujemy, że strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Polityka prywatności .